the.end?

28 tekstów – auto­rem jest the.end?.

by­li naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi. Przełamała się i przyz­nała się że kocha go. te­raz te­go żałuje, nie przy­tuli go już, nie po­całuje, nie poczu­je je­go blis­kości, bo On boi się. Nie chce jej dać żad­nej is­kry nadziei. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 czerwca 2011, 15:55

Je­go wi­dok jest jak po­wiet­rze, nie pot­ra­fie przeżyć bez niego ani mi­nuty, godzi­ny, dnia.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 listopada 2010, 20:25

I po­lubiłam brązo­we oczy, re­zyg­nując z niebieskich.
Bo On ma ta­kie oczy 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 listopada 2010, 13:57

Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy sta­jesz się zaz­dros­na o każdą dziew­czynę roz­ma­wiającą z Nim. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 7 listopada 2010, 14:58

Każdy pre­tek­st jest dob­ry żeby Cię spot­kać. By móc spoj­rzeć Ci pros­to w oczy i dot­knąć, całkiem przypadkiem... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 listopada 2010, 20:25

dob­re kłam­stwo nie jest złe.
* z de­dykacją dla D. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 listopada 2010, 14:40

Za­cis­kam zęby kiedy mówisz mi o tej która zajęła mo­je miej­scie. Pot­ra­fie wte­dy wy­dusić z siebie tyl­ko dwa słowa, a do te­go są kłam­stwem - "cieszę się". 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 października 2010, 22:32

Nie chcę być za­bawką którą po­niewierasz. Chcę być Twoim mi­siem, bez które­go nie zaśniesz. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 20 października 2010, 20:19

i co z te­go że zer­wałam z Tobą wszel­ki możli­wy kon­takt, tyl­ko po to żeby za­pom­nieć, jak i tak każdej no­cy roz­ma­wiam z Tobą, widzę, do­tykam i czu­je Cię w snach... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 października 2010, 14:45

Miłość poz­wa­la mieć nadzieje i wiarę, że jest ona od­wza­jem­niona. Wys­tar­czy jed­no zda­nie, aby zniszczyć wiare i nadzieję, a miłość pozostaje...
Nieodwzajemniona. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 października 2010, 17:49
the.end?

...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność